Regulamin serwisu

REGULAMIN SERWISU bezwizbialorus.pl ważny od dnia 30.03.2020 roku:

1. Postanowienia ogólne.

1.1. Niniejszy regulamin sporządzono w oparciu o ustawę z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.2. Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:

a) Lokalna Organizacja Turystyczna “Region Puszczy Białowieskiej” z siedzibą 17-200 Hajnówka, ul. 3 Maja 45, dane podatnika NIP 603 00 75 000, REGON 200756683.

b) Serwis – serwis internetowy pod adresem bezbialorus.pl, którego właścicielem, administratorem oraz operatorem jest Lokalna Organizacja Turystyczna “Region Puszczy Białowieskiej”. Lokalna Organizacja Turystyczna “Region Puszczy Białowieskiej” świadczy na rzecz Klientów usługi turystyczne na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

c) Klient/Użytkownik – każda osoba korzystającą z Serwisu, bez względu na to czy działa we własnym imieniu czy w imieniu i na rzecz osób trzecich.

d) Zamówienie – dane Klienta złożone w Serwisie niezbędne do przekroczenia granicy bez wizy.

e) Umowa – umowa o wyrobienie bezwizowej przepustki turystycznej na Białoruś zawierana pomiędzy Klientem a Lokalna Organizacja Turystyczna “Region Puszczy Białowieskiej” za pośrednictwem Serwisu w formie elektronicznej na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa jest formą opłaconego przez Klienta zamówienia.

f) Bezwizowe zezwolenie – dokument uprawniający Klienta do wjazdu na teren strefy bezwizowej Brześć-Grodno na Białorusi w określonym terminie bez obowiązku posiadania wizy białoruskiej.

g) Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy na Białorusi.

2. Zamówienie bezwizowej przepustki na Białoruś.

2.1) Zezwolenia na wjazd do strefy bezwizowej Brześć-Grodno są wydawane przez agencje turystyczne na Białorusi.

2.2) Lokalna Organizacja Turystyczna “Region Puszczy Białowieskiej” pośredniczy w wystawieniu bezwizowej przepustki na Białoruś dla Klienta i działa na podstawie umowy z biurem turystycznym ООО “ЗЕТ” z siedzibą na Białoruś, Grodno ul. Zamkowaja 4, Grodno 230025.

2.3) Dokument uprawniający do bezwizowego wjazdu na Białoruś jest wystawiany odpłatnie.

2.4) W celu otrzymania bezwizowej przepustki na wjazd Klient jest zobowiązany podać w Serwisie następujące dane:

a) Dane z paszportu podane w polu odczytu maszynowego (dwie dolne linijki na stronie paszportu ze zdjęciem właściciela):

  • Nazwisko,
  • Imię lub imiona,
  • Numer paszportu,
  • Data urodzenia – Rok, miesiąc, dzień,
  • Płeć – kobieta lub mężczyzna,
  • Obywatelstwo.

b) Inne wymagane dane od Klienta potrzebne do wydania bezwizowej przepustki na Białoruś:

Termin podróży – Klient wskazuje termin maksymalnie do 15 dni kiedy planowany jest bezwizowy  wjazd na Białoruś.

E-mail – na ten adres Klient otrzyma Bezwizową przepustkę.

Przy zamówieniu na okres dłuższy niż 1 dzień wymagane jest podanie dokładnego adresu noclegu na Białorusi wraz z numerem telefonu. Klient jest zobowiązany posiadać potwierdzenie rezerwacji tego miejsca noclegu lub telefony kontaktowe osób, u których planuje nocować na Białorusi.

c) Usługi na Białorusi:

Klient powinien wybrać wariant ubezpieczenia zdrowotnego na Białorusi z przedstawionej oferty w Serwisie w przypadku jeśli takowego ubezpieczenia nie posiada, ponieważ jest ono niezbędne przy przekraczaniu granicy.

2.5) Złożenie zamówienia na bezwizowy wyjazd jest możliwy na najbliższe 30 dni, ale nie później niż 48 godzin przed planowanym wjazdem na teren Białorusi.

2.6) Usługa nie może być wykonana przez Serwis jeżeli wszystkie wymagane pola od Klienta nie zostaną wypełnione.

2.7) Lokalna Organizacja Turystyczna “Region Puszczy Białowieskiej” dopuszcza zapłatę za Usługę kartami płatniczymi oraz przelewem na konto bankowe (przelewy realizowane jedynie w Polsce).

2.8) Umowa jest uznana za zawartą w chwili opłacenia i potwierdzenia przez Klienta w Serwisie całej kwoty Zamówienia.

2.9) Po zawarciu Umowy na rzecz klienta Lokalna Organizacja Turystyczna “Region Puszczy Białowieskiej” wystawia bezwizową przepustkę turystyczną umożliwiającą wjazd na Białoruś, ubezpieczenie na Białorusi.

3. Czas realizacji zamówienia.

3.1) Czas realizacji zamówienia oznacza czas od momentu zawarcia Umowy przez Klienta w Serwisie do momentu, kiedy Sprzedawca wysyła na adres mailowy Klienta gotową bezwizową przepustkę i inne dokumenty potrzebne przy wyjeździe na Białoruś.

3.1) Zamówienia opłacone online kartą płatniczą są wykonywane w przeciągu 48 godzin. Bezwizowa przepustka, ubezpieczenie na Białorusi będą dostarczone na adres e-mail Klienta w ciągu 48 godzin.

3.2) Zamówienia opłacone przelewem na konto bankowe będą wykonane w przeciągu 48 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie. Przelew na konto bankowe może trwać w Polsce do 24 godzin, podczas opłaty z innego kraju okres może się wydłużyć do 5 dni roboczych, nie licząc dni wolnych od pracy w Polsce.

4. Zmiana danych.

4.1) Zmiana danych jest możliwa nie później niż 48 godzin przed terminem podanym w umowie przepustki bezwizowej na Białoruś.

4.2) W celu dokonania Zmiany danych Nabywca powinien skontaktować się przez formularz kontaktowy na stronie bezwizbialorus.pl lub poprzez adres e-mail: turystyka@powiat.hajnowka.pl

4.3) Zmienione dane są wysyłane na e-mail podany w Umowie z klientem.

5. Obowiązek Lokalnej Organizacji Turystycznej “Region Puszczy Białowieskiej”.

5.1) Lokalna Organizacja Turystyczna “Region Puszczy Białowieskiej” jest zobowiązana przekazać na Białoruś informacje o Nabywcy w celu powiadomienia Straży Granicznej o podróżnym, który ma przyjechać bez wizy do strefy bezwizowej Brześć-Grodno.

5.2) Lokalna Organizacja Turystyczna “Region Puszczy Białowieskiej” jest zobowiązana jak najszybciej skontaktować się z Nabywca w wypadku odmowy wjazdu na Białoruś i zwrócić mu pieniądze.

5.3) Lokalna Organizacja Turystyczna “Region Puszczy Białowieskiej” jest zobowiązana przedstawić Klientowi polisę ubezpieczeniową upoważniającą do przebywania na trenie Białorusi. Ubezpieczenie jest wystawiane przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. z siedzibą przy ul. Chłodnej 51 00-867 Warszawa, i wysyłane przez Lokalną Organizację Turystyczną “Region Puszczy Białowieskiej” wraz z innymi dokumentami na konto e-mail Klienta.

6. Obowiązek Klienta.

6.1) Przed złożeniem zamówienia Klient musi sprawdzić paszport aby był on przygodny do wyjazdu za granicę państwa.

6.2) Klient w momencie złożenia Zamówienie jest zobowiązany wprowadzić poprawne dane zgodnie z danymi Klienta w paszporcie.

6.3) Wprowadzenie nieprawidłowych danych może skutkować niewpuszczeniem Klienta na Białoruś. W takim przypadku Klient nie może żądać zwrotu pieniędzy za Zamówienie, jeżeli dane w Umowie podane przez Klienta nie są zgodne z danymi Klienta w paszporcie w polu odczytu maszynowego.

6.4) Klient musi wydrukować dokumenty, które otrzyma w Serwisie i posługiwać się nimi oraz paszportem podczas wycieczki na Białoruś. Do wydrukowania są: bezwizowe przepustki umożliwiające wjazd na teren Białorusi, ubezpieczenie na Białoruś.

6.5) Organizacja noclegu oraz dojazdu na miejsce jest obowiązkiem Klienta.

7. Transakcje elektroniczne.

7.1) Opłaty za usługi w Serwisie można dokonać za pomocą kart płatniczych oraz wpłat na konto bankowe w Polsce.

 8. Reklamacje.

8.1) Osobą uprawnioną do składania reklamacji jest Klient. Reklamacje złożone przez osoby trzecie nie są rozpatrywane.

8.2) Reklamacje dotyczące Usługi należy zgłosić do Lokalnej Organizacji Turystyczna “Region Puszczy Białowieskiej” w dowolnym terminie.

8.3) Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych licząc od daty otrzymania przez Sprzedawcę pisemnej reklamacji, z zastrzeżeniem sytuacji, w których zaistnieje potrzeba uzyskania dodatkowych wyjaśnień od Klienta.

9. Rezygnacja z usługi Serwisu.

9.1) Rezygnacja z Usługi Serwisu jest możliwa w terminie do 72 godzin przed datą wyjazdu na Białoruś, który jest podany w Umowie z Klientem.

9.2) W celu dokonania Rezygnacji z Usługi Klient powinien skontaktować się przez formularz kontaktowy bezwizbialorus.pl/kontakt lub adres e-mail: turystyka@powiat.hajnowka.pl

9.3) Lokalna Organizacja Turystyczna “Region Puszczy Białowieskiej” w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych dokonuje zwrotu z potrąceniem 20%.

9.4) Zwrot środków nastąpi bezpośrednio na rachunek karty, przy pomocy której był dokonany zakup Usługi.

9.5) Zwrot środków opłaconych przelewem nastąpi w sposób który będzie wskazany przez Klienta.

9.6) Rezygnacja z Usługi Serwisu w wypadku innych niż podane w 9.1 nie daje praw do ubiegania się o zwrot kosztów za Usługę.

10. Odmowa ze strony Straży Granicznej Białorusi.

10.1) Lokalna Organizacja Turystyczna “Region Puszczy Białowieskiej” zwraca 100% środków otrzymanych od Klienta za Usługę w wypadku odmowy ze strony Straży Granicznej Białorusi w bezwizowym wjeździe na Białoruś w wybranym terminie, tylko jeżeli taka odmowa nastąpi do pierwszego dnia wskazanego w terminie bezwizowego wjazdu na Białoruś w Umowie.

10.2) Lokalna Organizacja Turystyczna “Region Puszczy Białowieskiej” jest zobowiązana w jak najkrótszym terminie zawiadomić Klienta o odmowie wjazdu w sposób telefoniczny lub mailowy.

10.3) Zwrot środków nastąpi bezpośrednio na rachunek karty, przy pomocy której był dokonany zakup Usługi.

10.4) Zwrot środków opłaconych przelewem nastąpi w sposób który będzie wskazany przez Klienta.

11. Polityka bezpieczeństwa danych osobowych.

11.1) Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych (dalej RODO) zapewniamy ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej i realizacji Państwa zamówień w naszym serwisie.

11.2) Lokalna Organizacja Turystyczna “Region Puszczy Białowieskiej” zapewnia, iż zwykłe dane osobowe Klienta zgodnie z RODO przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji Umowy.

11.3) Lokalna Organizacja Turystyczna “Region Puszczy Białowieskiej” wyłącznie w celu wykonania Umowy będzie przekazywać zwykłe dane osobowe Klienta do biura turystycznego ООО “ЗЕТ” z siedzibą na Białoruś, Grodno ul. Zamkowaja 4, Grodno 230025, która przekazuje te dane do Straży Granicznej na Białorusi oraz w celu zawarcia umowy ubezpieczenia na Białorusi dane Klienta są przekazywane do AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. z siedzibą przy ul. Chłodnej 51 00-867 Warszawa.

11.4) Klient ma prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych, lub do ograniczenia ich przetwarzania, ale w takich wypadkach Umowa z Klientem nie może być zawarta. Po wykonaniu Umowy, Klient ma prawo do bycia zapomnianym czyli żądania od Lokalnej Organizacji Turystyczna “Region Puszczy Białowieskiej” usunięcia swoich danych osobowych zgodnie z prawem.

11.5) Innym podmiotom niż wskazane w 11.3 sprzedawca nie będzie udostępniać danych o Kliencie.

12. Reguły pobytu bez wizy na Białorusi.

12.1) Bezwizowy pobyt na terenie Białorusi może odbywać się jedynie w terminie wskazanym w Umowie oraz bezwizowej przepustce turystycznej.

12.2) Podczas przekraczania granicy podróżny powinien posiadać ważny paszport, ubezpieczenie medyczne, Zezwolenie na bezwizowy wjazd oraz pieniądze (nie mniej niż 2 kwoty bazowe (49 BYN)).

12.3) Wjazd czy wyjazd przez granice może odbyć się tylko jeden raz w dowolnym dniu dozwolonego terminu,

12.4) Przekroczenie granicy bez wizy jest dozwolone za pomocą środków transportu takich jak: samochód, motocykl, autobus przez samochodowe przejścia graniczne: Kuźnica Białostocka (Polska) – Bruzgi (Białoruś), Raigardas (Litwa) – Privalka (Białoruś), Terespol (Polska) – Brześć (Białoruś), Sławatycze (Polska) – Dowaczewo (Białoruś), Połowce (Polska) – Piesczatka (Białoruś), Bobrowniki (Polska) – Brzostowica (Białoruś), Bieniakoni (Białoruś) – Szalczyninkaj (Litwa) oraz pociągiem z Polski przez kolejowe przejście Brześciu oraz w terminie od 1 maja do 1 października pieszo, rowerem lub wodą przez kanał Augustowski Lesnaja(Białoruś) – Rudawka(Polska) albo tylko przez przejście wodne Privalka (Białoruś) – Švendubre (Litwa); pieszo lub rowerem przez przejście graniczne w Puszczy Białowieskiej Pererow (Białoruś) – Białowieża (Polska); na rowerze można przekroczyć granicę Kuźnica Białostocka (Polska) – Bruzgi (Białoruś) oraz Raigardo (Litwa) – Privalka(Białoruś)

12.5) Pobyt bez wizy jest możliwy w strefie ruchu bezwizowego Brześć-Grodno. Strefa turystyczna „Grodno” obejmuje: Obszar Parku „Kanał Augustowski”, Miasto Grodno, Rejon Grodzieński (w całości), Rejon Berestowicki, Rejon Wołkowyski, Rejon Werenowski, Rejon Lidzki, Rejon Szczuczyński. Strefa Turystyczna „Brześć” obejmuje: Miasto Brześć, Rejon Brzeski, Rejon Kamieniecki, Rejon Prużański, Rejon Żabinkowski, Rejon Swisłocki, teren Narodowego Parku Biełowieżskaja Puszcza.

12.6) Podczas wjazdu do Białorusi na granicy podróżny powinien posiadać nie mniej niż 2 kwoty bazowe (49 BYN) na każdy dzień pobytu w dowolnej walucie.

12.7) wjazd bez wizy jest możliwy w celach turystycznych,

12.8) wyjazd poza granicę strefy bezwizowej Brześć-Grodno w stronę Białorusi jest niedozwolony

12.9) Przewinienia w regułach bezwizowego pobytu kara się do 1350 BYN, ostrzeżeniem lub deportacją.

12.10) Jeżeli niemożliwe jest zapewnienie wysokiej jakości usługi w zakresie organizacji wyjazdu na Białoruś, Lokalna Organizacja Turystyczna “Region Puszczy Białowieskiej” może odmówić świadczenia usług klientowi. W takim przypadku Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem danych kontaktowych zawartych w Umowie co najmniej 48 godzin przed planowaną podróżą bezwizową, a całkowita kwota wydana na zamówienie zostanie zwrócona Klientowi w ciągu 5 dni roboczych.