przetwarzanie danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych osób ubiegających się o bezwizową przepustkę turystyczną przez Lokalną Organizację Turystyczną „Region Puszczy Białowieskiej”, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lokalna Organizacja Turystyczna „Region Puszczy Białowieskiej” (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. 3 Maja 45, 17-200 Hajnówka. Z Administratorem można się kontaktować za pomocą poczty elektronicznej turystyka@powiat.hajnowka.pl lub drogą telefoniczną (85) 682 43 81.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: turystyka@powiat.hajnowka.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.
 4. Przetwarzanie odbywa się w związku z uzyskaniem bezwizowej przepustki turystycznej do Państwa Trzeciego Republiki Białorusi.
 5. Dane osobowe mogą pochodzić od stron trzecich.
 6. Administrator zamierza przekazywać dane osobowe do Państwa Trzeciego Republiki Białorusi, na terenie którego Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych.
 7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności do: urzędów gminy, urzędów kontrolujących, Konsulatu, Ambasady Białorusi oraz na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane tak długo jak wynika to z przepisów prawa. Dane, których nie ma obowiązku przechowywać, będą niszczone niezwłocznie po zakończeniu działania, którego dotyczą.
 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych osobowych jest wymogiem do przekroczenia granicy. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości wyjazdu za granicę i skorzystania z oferty Administratora.
 12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Zgoda na przekazywanie danych do państwa trzeciego:

Zgodnie z art. 49 ust. | lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; RODO), świadomy tego, że Białoruś nie została uznana decyzją Komisji Europejskiej za państwo zapewniające odpowiedni stopień ochrony moich danych poinformowana/-y, że w związku brakiem odpowiednich zabezpieczeń istnieje ryzyko ich niedostatecznej ochrony, wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych: imię i nazwisko, imię ojca, kraj zamieszkania, narodowość, miejsce zamieszkania, data i miejsce urodzenia, Nr paszportu, data wydania i ważności paszportu, do Państwowej Instytucji Oświatowej „Brzeskie Regionalne Centrum Turystyki i Krajoznawstwa Dzieci i Młodzieży”, biuro turystyczne ООО “ЗЕТ” (Białoruś) w celu wyrobienia bezwizowej przepustki turystycznej.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zachęcamy do zapoznania się z Informatorem RODO znajdującym się na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji: www.gov.pl/web/cyfryzacja/rodo-informato